Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://flyvit.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby  MK&MB KALITA Agata Kalita, Hermanowa 703 36-020 Tyczyn

Sklep internetowy FLYVIT.PL prowadzony jest przez firmę MK&MB KALITA Agata Kalita, Hermanowa 703, 36-020 Tyczyn,  REGON: 181010140 NIP: 8133427807
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

 1.  adresu poczty elektronicznej: sprzedaż@flyvit.pl,
 2.  telefonicznie pod numerem telefonu  +48 794 701 900 w godzinach pracy Sklepu (09:00-17:00).

 

§ 1 DEFINICJE

 

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin
 2. SPRZEDAWCA - Sklep FLYVIT.PL działający pod adresem internetowym https://flyvit.pl jest prowadzony przez: MK&MB KALITA Agata Kalita, z siedzibą w Hermanowa 703, 36-020 Tyczyn NIP: 8992750635, REGON: 022343326, (dalej jako Sprzedawca), prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów zoologicznych za pomocą sieci Internet.
 3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (przy czym, za wyjątkiem drobnych umów, o których mowa w art. 20 kodeksu cywilnego Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. KONTO – wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.
 6. TOWARY/ TOWAR – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie,
 7. SKLEP – serwis internetowy, którego administratorem jest Sprzedawca , działający pod adresem www.flyvit.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 9. UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e – mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia. 
 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem https://flyvit.pl/regulamin-sklepu.html (Regulamin) oraz https://flyvit.pl/polityka-cookie.html (Polityka cookie oraz RODO).
 2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), a także dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu , w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są objęte gwarancją producenta, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty
 6. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, oraz obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 8. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jedynie w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Klienta, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu dla Klienta.
 9. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lub skorzystania z procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 8 Regulaminu.
 10. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. 

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Sklepie Zamówienia można składać w następujące sposoby:
  1. poprzez stronę internetową Sklepu https://flyvit.pl - za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego,
  2. telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu: +48 794 701 900 (koszt zgodny z taryfą operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Godziny telefonicznego przyjmowania Zamówień mogą być okresowo wydłużone,
  3. wysyłając e-mail na adres: sprzedaz@flyvit.pl
 2. Przez złożenie Zamówienia, w sposób o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o chęci związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu. Umowa uważania jest za zawartą w momencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 3. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru dokładnego adresu dostawy.
 4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać
  1. akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki cookies oraz RODO,
  2. wyboru zamawianych Towarów lub usług,
  3. podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
  4. wyboru sposobu płatności,
 5. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 6. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.
 7. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z naszej wyszukiwarki Towarów, ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.
 8. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki, wybrać formę dostawy oraz metodę płatności.
 9. Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie. Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo, poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.
 10. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną informację od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru (tj. wydania go przewoźnikowi), potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Towarów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 2 lit. c) niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 CENY i FORMY PŁATNOŚCI


 

 1. Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT, nie zawierając natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej.
 2. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
  1. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;
  2. Kartą lub szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;
  3. Przy odbiorze towaru (płatność kurierowi). Korzystając z tej formy płatności Klient obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem w wysokości: 3 zł.
 3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru, oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.
 4. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.
 5. Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności oraz wybranej firmy kurierskiej:
   
  1. Dostawa kurierem DPD pod wskazany adres:
   1. dla wszystkich Zamówień o wartości większej niż 300 zł – dostawa jest BEZPŁATNA
   2. dla wszystkich Zamówień o wartości do 300zł, koszt dostawy wynosi 16zł
  2. Dostawa do InPost Paczkomaty 24/7 (dostępna dla wybranych kategorii produktów i dla zamówień nie przekraczających 30 kg):
   1. dla wszystkich Zamówień o wartości większej niż 300zł – dostawa jest BEZPŁATNA 
   2. dla wszystkich Zamówień o wartości do 300 zł, koszt dostawy wynosi 14zł
 6. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Towaru przez kuriera.
 7. Za dokonanie płatności uznaje się moment:
  1. W przypadku przelewu - wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, lub zatwierdzenie płatności przez systemy płatności online wobec Sprzedawcy.
  2. W przypadku płatności kurierowi – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki. 

§ 5 CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU


 

 1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas wysyłki towarów oznaczony jest każdorazowo przy każdym produkcie publikowanym na stronie Sklepu.
 2. W zakresie terminu wysyłki zamówionego Towaru występują 2 grupy Towarów:
  1. Towary wysyłane do 24 godzin (liczą się godziny wypadające w dni robocze) od: złożenia Zamówienia, momentu potwierdzenia Zamówienia w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 10 (jedynie w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze), lub od potwierdzenia płatności za Zamówienie (z systemu płatności elektronicznych lub z rachunku bankowego Sprzedawcy),
  2. Towary wysyłane do 4 dni roboczych od: złożenia zamówienia, momentu potwierdzenia zamówienia (jedynie w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze) lub od potwierdzenia płatności za zamówienie (z systemu płatności elektronicznych lub z rachunku bankowego Sprzedawcy),
 3. Wszystkie zamówione Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, kuriera Inpost, InPost Paczkomaty 24/7  Odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy.
 4. Czas dostawy Towaru realizowanej przez firmę kurierską wynosi maksymalnie 48 godzin (liczą się godziny wypadające w dni robocze), od chwili wydania Towaru firmie kurierskiej w terminach wskazanych w ust. 2 powyżej.
 5. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia, w tym o przekazaniu Towaru spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient ma również możliwość śledzenia statusu Zamówienia korzystając ze swojego Konta w Sklepie.
 6. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.
 7. Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty". 

§ 6 GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Towary sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju Towaru oraz producenta. Jest on wskazany w opisie Towaru w Sklepie oraz w karcie gwarancyjnej, dostarczanej razem z Towarem.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.
 3. Karmy oraz preparaty weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywać się regularnie co 6 miesięcy lub też bezzwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby. 

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności , od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru,
  2. dla umowy, która obejmuje więcej niż jeden Towar a Towary były dostarczane Konsumentowi osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów.
  3. dla umowy, która obejmuje przeniesienie własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru,
  4. dla umowy, która obejmuje regularne dostarczanie Towarów przez czas oznaczony, od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep (MK&MB KALITA Agata Kalita, z siedzibą w Hermanowa 246,36-020 Tyczyn, sprzedaz@flyvit.pl, Telefon: (+48 794 701 900) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego mailowo na prośbę konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.Plik dostępny TUTAJ
 3. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia. Brak potwierdzenia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wypływa ważność, złożonego w terminie, oświadczenia.
 8. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.
 9. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 ust. 2 lit. c) niniejszego Regulaminu następuje w takiej samej formie jaka została przyjęta przez Konsumenta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji Konsumenta, Sprzedawca może dokonać zwrotu wszelkich kosztów określonych powyżej w inny sposób.
 11. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, stanowi zalącznik numer 1 do regulaminu
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. gdzie przedmiotem świadczenia, są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 15. W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do dostarczenia Towaru na adres: Hermanowa 703, 36-020 TYCZYN. W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.


 

§ 8 REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:
  1. zgłoszenie wady w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w § 6 Regulaminu;
  2. zgłoszenie wady w ramach uprawnień rękojmi za wady (procedura reklamacyjna).
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w sytuacjach kiedy Towar:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została wydana Klientowi w stanie niezupełnym;
  5. stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna).
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemuje się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania ponosi Sprzedawca.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem w przypadku stwierdzenia wad Towaru przysługuje mu:
  1. pomimo zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru, skorzystanie z możliwości wymiany Towaru na wolny od wad
  2. pomimo zaproponowanej przez Sprzedawcę możliwości wymiany Towaru na wolny od wad skorzystanie z możliwości usunięcia wady Towaru chyba, że skorzystanie przez Konsumenta z tego uprawnienia byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku uruchomienia dowolnej procedury reklamacyjnej, tj. z wyłączeniem korzystania z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub importera, transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu.
 6. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć komplet akcesoriów oraz kartę gwarancyjną, jeśli Klient chce skorzystać z uprawnień z niej wynikających.
 7. Reklamacje związane z towarami zakupionymi w Sklepie jak również związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: (+48) 794 701 900, pisemnie na adres: MK&MB KALITA Agata Kalita, Hermanowa 703, 36-020 Tyczyn lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@flyvit.pl
 8. W celu skorzystania z uprawnieni rękojmi lub gwarancji Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć go (prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów oraz karty gwarancyjnej.) na adres: 
  FLYVIT.PL - Dział Reklamacji
  Hermanowa 703, 36-020 Tyczyn
 9. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.
 10. W przypadku usunięcia wad Towarów, bądź wymiany Towaru na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad na swój koszt.
 11. Jeżeli Klient jest Konsumentem roszczenie o wymianę Towaru lub usunięcie jego wady przedawnia się z upływem 1 roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu Towaru.
 12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 9 DANE OSOBOWE


 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: MK&MB KALITA Agata Kalita  Hermanowa 703, 36-020 Tyczyn NIP: 8133427807 REGON: 022343326,
 2. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie FLYVIT.PL wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu.
 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji Konta, złożenia oraz realizacji Zamówienia w Sklepie.
 5. W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do firm kurierskich. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.
 6. Klientowi przysługuje: prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia, jak również żądania ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Aby skorzystać z ww. praw prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie lub przesłanie wiadomości e-mail na adres: sprzedaz@flyvit.pl.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie (również w zakresie praw, o których mowa w ust. 6 powyżej) oraz informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://flyvit.pl/polityka-cookie.html
 8. Na żądanie Klienta, skierowane na adres sprzedaz@flyvit.pl., Sprzedawca zapewnia Klientowi informację o:
  1. udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;
  2. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli Sprzedawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenia przetwarzania danych.
 9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 10. Sprzedawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Towary i nazwy prezentowane na stronie Sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klient Sklepu , chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na własny koszt na adres: MK&MB KALITA Agata Kalita, Hermanowa 703, 36-020 Tyczyn
 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych (przez Klienta) uwierzytelniających Klienta w Sklepie FLYVIT osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.flyvit.pl zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. Klient jest zobowiązany do akceptacji regulaminu przy składaniu Zamówienia. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie , zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie. Złożenie nowych Zamówień będzie wymagało akceptacji nowego regulaminu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia są dostępne pod adresem internetowym sklepu wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.
 6. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2018r. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.
 8. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807 z późn. zm.),oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, o ile zastosowania nie znajdą, w zakresie umów z udziałem konsumentów, przepisy odrębne w zakresie w jakim zapewniają ochronę praw konsumentów.
 9. Sprzedawca działa zgodnie z prawem polskim z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Zapis Niniejszego Regulaminu w części odnoszącej się do ochrony praw Konsumentów obowiązują wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest sprzeczna z przepisami kraju UE, w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia, w takim przypadku zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kraju UE w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia.
 10. W przypadku Konsumentów właściwym Sądem jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia odstąpienia do umowy - do pobrania

Co nas wyróżnia?

Nasi partnerzy logistyczni

Metody płatności

© 2020 FlyVit. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie treści zabronione.