Regulamin VOUCHERÓW

 

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów (Bonów Podarunkowych)

II. Definicje. 

1. Voucher – bon podarunkowy na okaziciela, sprzedawany w sklepie internetowym FlyVit.pl, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane w ofercie sklepu www.flyvit.pl
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Voucheru w sklepie www.flyvit.pl lub stacjonarnie w siedzibie firmy.

3. Posiadacz – osoba realizująca VOUCHER
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz vouchery, działająca w domenie www.flyvit.pl
6. FlyVit.pl – sklep internetowy, w którym oferowane są do sprzedaży Towary i vouchery.

7. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w ofercie naszej firmy za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu VOUCHERU
8. Wydawca – oznacza osobę prowadzącą działalność gospodarczą pod MK&MB KALITA AGATA KALITA  w Hermanowej 703, 36-020 Tyczyn, NIP: 8133427807, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: biuro@flyvit.pl

III. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje do nabycia w sklepie www.flyvit.pl VOUCHERY o wartości 50zł, 150zł, (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Voucheru
2. Wartość voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.flyvit.pl
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej VOUCHERU
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy VOUCHERU i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy VOUCHERU za towary nabywane przez Posiadacza.
5. VOUCHER może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepie internetowym www.flyvit.pl
6. VOUCHER nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności VOUCHERU wynosi 12 miesiący od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie VOUCHERU. Niewykorzystanie VOUCHERU w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności VOUCHERU i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. Jeżeli na Voucherze (Bonie podarunkowym) nie widnieje data ważności, należy traktować że jest to data 12 miesięcy od wydania Voucheru przez sklep internetowy.
8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
9. Zasady i tryb nabywania Bonów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.flyvit.pl

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. VOUCHER stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie internetowym www.flyvit.pl

b. Twoje zamówienie musi mieć wartość minimum 100 złotych, aby skorzystać z vouchera.

c. Vouchery można wykorzystywać pojedynczo do jednego koszyka zakupowego, vouchery nie sumują się ! (tj. jeżeli posiadasz voucher wartości 50zł, oraz 100zł, możesz wykorzystać vouchery do dwóch osobnych transakcji zakupowych)
d. Posiadacz może wykorzystać kwotę wskazaną na VOUCHERZE na towary dostępne w ofercie w Sklepie internetowym www.flyvit.pl używając zamieszczonego na Voucherze kodu rabatowego lub telefonicznie.

e. Wykorzystanie Vouchera dotyczy towarów w koszyków a nie dotyczy kosztów wysyłki.
f. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość wskazana na Voucherze, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
g. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość wskazana na Voucherze, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
h. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności. Jeżeli na Voucherze (Bonie podarunkowym) nie widnieje data ważności, należy traktować że jest to data 12 miesięcy od wydania Voucheru przez sklep internetowy.
i. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
j. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.

 

Instrukcja dodawania kodu rabatowego:

1. Przejdź do koszyka zakupowego

2. W prawym górnym rogu znajdź pole do wpisywania kodów rabatowych:

3. Po wpisaniu kodu który widnieje na otrzymanym Voucherze, kliknij przycisk "Dodaj"

Jeżeli kod jest ważny i został wpisany prawidłowo, Twój koszyk zakupowy automatycznie odejmie wartość Voucheru od kwoty zakupów towarów. (Voucher nie obejmuje kosztów wysyłki)

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.flyvit.pl

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie sklepu www.flyvit.pl oraz w biurze firmy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w siedzibie firmy oraz na stronie Sklepu internetowego www.flyvit.pl i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu. 

Co nas wyróżnia?

Nasi partnerzy logistyczni

Metody płatności

© 2020 FlyVit. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie treści zabronione.